loader

Yêu cầu Ký quỹ

Đòn bẩy phụ thuộc vào Vốn chủ sở hữu của tài khoản và Loại hợp đồng.

VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA TÀI KHOẢN, USD LOẠI HỢP ĐỒNG TỶ LỆ ĐÒN BẨY TỐI ĐA
0 – 2 999 Ngoại hối ‎1:1000
Kim loại ‎1:500
Hàng hóa 1:50
Chỉ số chứng khoán ‎1:50
Cổ phiếu 1:2
Tiền điện tử 1:5
3 000 – 19 999 Ngoại hối ‎1:500
Kim loại ‎1:250
Hàng hóa 1:50
Chỉ số chứng khoán ‎1:50
Cổ phiếu 1:2
Tiền điện tử 1:5
20 000 – 49 999 Ngoại hối ‎1:200
Kim loại ‎1:125
Hàng hóa 1:50
Chỉ số chứng khoán ‎1:50
Cổ phiếu 1:2
Tiền điện tử 1:5
50 000 – 99 999 Ngoại hối ‎1:100
Kim loại ‎1:50
Hàng hóa 1:25
Chỉ số chứng khoán ‎1:25
Cổ phiếu 1:2
Tiền điện tử 1:5
Từ 100 000 trở lên Ngoại hối ‎1:40
Kim loại ‎1:25
Hàng hóa 1:10
Chỉ số chứng khoán ‎1:10
Cổ phiếu 1:2
Tiền điện tử 1:5

Tỷ lệ đòn bẩy tự động giảm khi mức Vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống mức nhất định. Tỷ lệ đòn bẩy tăng ngược lại xảy ra mỗi ngày một lần vào lúc 00:00 (giờ máy chủ) sau khi kiểm tra Vốn chủ sở hữu của tài khoản hiện tại.