loader

Lưu ý:

1. Hoa hồng (được tính trên 1 lô) được khấu trừ tại thời điểm mở vị thế cho cả hai bên.

2. Bảng hiển thị hoa hồng cho Forex và Kim loại, nhưng đối với các công cụ khác, vui lòng kiểm tra Thông số hợp đồng.

Tìm thấy một lỗi?