loader

Trader's Calculator

Loại tài khoản:
Đơn vị tiền tệ của tài khoản:
Biểu tượng:
Volume:
Contract Size, {{ calculationData.cur_contract }}:
{{ calculationData.razmer_kontracta }}
1 Pip Value, {{ calc.accountCurrency }}:
{{ calculationData.stoimost_puncta }}
Mức chênh lệch:
{{ calculationData.spred_pt }} pips, {{ calculationData.spred_valute }} {{ calc.accountCurrency }}
Lệnh Bán:
{{ calculationData.swap_short_pt }} pips, {{ calculationData.swap_short_valute }} {{ calc.accountCurrency }}
Lệnh Mua:
{{ calculationData.swap_long_pt }} pips, {{ calculationData.swap_long_valute }} {{ calc.accountCurrency }}
Calculated Prices:
{{ calculationData.kurs_a_name }} {{ calculationData.kurs_a }}