loader

Tín dụng giao dịch

Tín dụng giao dịch là khoản tín dụng không kỳ hạn và không lãi suất, đồng thời có thể được sử dụng như Nguồn vốn khi thực hiện giao dịch ngoại hối. Điều kiện bắt buộc để được cấp tín dụng giao dịch là việc bổ sung tài khoản bằng quỹ riêng. Số tiền tín dụng có thể lên tới 70% số tiền đặt cọc.

Điều khoản Tín dụng Giao dịch

 1. Tín dụng Giao dịch dành cho các loại tài khoản sau: Classic+, DIrectFX, xPRIME;
 2. Khách hàng có thể được cấp tín dụng giao dịch cho mỗi lần nạp tiền và có thể chọn khoản tín dụng tại thời điểm mà tài khoản được bổ sung là: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% của số tiền nạp;

  Ví dụ:

  Trong trường hợp nạp 1000 USD, nhà giao dịch chọn khoản tín dụng giao dịch là 10%. Trong trường hợp này, 1100 USD sẽ được ghi có vào tài khoản, trong đó 100 USD sẽ được phản ánh trong trường Tín dụng.

 3. Tổng số khoản tín dụng giao dịch đang hoạt động trên tất cả các tài khoản của một khách hàng không được vượt quá 20000 USD (hoặc số tiền tương đương bằng một loại tiền tệ khác);
 4. Không thể sử dụng khoản tín dụng giao dịch trong tình huống "drawdown" và sàn sẽ tự động hủy khoản tín dụng giao dịch nếu "Vốn chủ sở hữu" bằng hoặc thấp hơn "Khoản tín dụng". Sau khi sàn hủy tín dụng thì buộc phải đóng tất cả các vị thế (Stop Out).

  Ví dụ:

  Trading Credits

  Nhà giao dịch đã nạp lại 10.000 USD vào tài khoản của mình và được cấp tín dụng giao dịch trị giá 1.000 USD. Trong trường hợp Vốn giảm xuống mức 1.000 USD (giá trị trong trường Tín dụng), sàn sẽ tự động hủy tất cả các khoản tín dụng giao dịch đang hoạt động (Thị trường tín dụng hiển thị tổng số của các khoản tín dụng đang hoạt động). và buộc đóng tất cả các vị thế.

 5. Trong trường hợp có các khoản tín dụng giao dịch đang hoạt động trên tài khoản, số tiền có thể rút sẽ được tính theo công thức: Số dư khả dụng có thể rút = Ký quỹ sẵn có - Tín dụng - Số tiền nạp lại cho các khoản tín dụng đang hoạt động đã được cấp;
 6. Để loại bỏ hạn chế rút tiền, khách hàng cần hủy các khoản tín dụng giao dịch đang hoạt động. Có thể thực hiện việc loại bỏ này trong phần Tín dụng giao dịch ở mục Khu vực Cá nhân.
 7. Đối tác nhận được đầy đủ số tiền thanh toán cho doanh số giao dịch giới thiệu, khi sử dụng các khoản tín dụng giao dịch.