loader

Chính sách bảo mật

Sự an toàn của việc tiếp nhận và lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động điều hành của Công ty. Các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt được sử dụng trong môi trường thông tin nội bộ, công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu hiện đại, cũng như kiểm soát hoạt động theo quy định cho phép Công ty đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với thông tin bí mật của Khách hàng.

Tất cả các hoạt động liên quan đến bảo mật (thanh toán, thông tin được điền vào biểu mẫu trong Khu vực cá nhân, thay đổi thông tin cá nhân, v.v.) được thực hiện đặc biệt thông qua một kết nối đáng tin cậy. Công ty đặc biệt chú ý đến các vấn đề về an toàn của hoạt động thanh toán. Công ty không thu thập hoặc lưu trữ thông tin chi tiết về thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng của khách hàng. Để nạp tiền vào tài khoản giao dịch với sự trợ giúp của thẻ ghi nợ thẻ tín dụng, Khách hàng sẽ được dẫn đến trang web của trung tâm xử lý.

Chính sách bảo mật là một phần không thể thiếu trong các thủ tục nội bộ của Công ty và được thiết kế để thực hiện các nguyên tắc chính về an toàn thông tin của Khách hàng - an toàn và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân. Các khía cạnh hoạt động của chính sách này không yêu cầu Khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin nào khác ngoại trừ những thông tin đã được cung cấp cho Công ty trong quá trình đăng ký ở "Khu vực Cá nhân" hoặc trong bối cảnh thỏa thuận của Khách hàng.

Sau khi hoàn thành mẫu đăng ký trên trang web của Công ty, Khách hàng đồng ý cho phép Công ty xử lý thông tin cá nhân của mình, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, cập nhật, truy xuất, sử dụng, truyền tải, phi cá nhân hóa, chặn, xóa và xóa bất kỳ thông tin.

Để mở tài khoản giao dịch hoặc tài khoản demo, Khách hàng sẽ phải nhập thông tin cá nhân của mình trong quá trình đăng ký. Hơn nữa, việc xử lý thông tin này sẽ tạo cơ hội không chỉ để hiểu các yêu cầu của Khách hàng mà còn tạo ra hồ sơ đầu tư của họ, trong tương lai, sẽ cho phép Công ty xây dựng các sản phẩm và dịch vụ có thể được nhu cầu cụ thể của Khách hàng. Hơn nữa, thông tin cá nhân mà Công ty thu thập về Khách hàng cho phép Công ty nâng cao chất lượng giải quyết các vấn đề có thể phát sinh và sẽ nâng cao mức độ dịch vụ của khách hàng.


Thông tin cá nhân của Khách hàng bao gồm:

  1. Thông tin cá nhân mà Khách hàng chỉ ra trong đơn đăng ký và các biểu mẫu khác trong quá trình mở tài khoản giao dịch. Họ và tên, số điện thoại di động cá nhân, địa chỉ cư trú, ngày sinh, chi tiết hộ chiếu, số hợp đồng bảo hiểm cá nhân, số hợp đồng bảo hiểm y tế bắt buộc, nghề nghiệp và chức vụ.
  2. Thông tin liên quan đến tình trạng tài chính, kinh nghiệm đầu tư của Khách hàng.
  3. Các giấy tờ cần thiết để nhận dạng Khách hàng: hộ chiếu, giấy tờ xác nhận địa chỉ cư trú (hóa đơn thanh toán các dịch vụ công và/hoặc sao kê ngân hàng).
  4. Các chứng từ xác nhận việc chuyển tài sản tiền tệ của khách hàng: ủy nhiệm chi, sao kê ngân hàng, bản sao thẻ ngân hàng, v.v.

Các bên thứ ba

Để xử lý các lệnh thanh toán và lệnh giao dịch nhận được từ Khách hàng, Công ty có quyền chuyển thông tin nhận dạng của Khách hàng cho các công ty liên kết, đại lý thanh toán, kiểm toán viên hoặc các tổ chức và cá nhân được ủy quyền khác. Công ty đảm bảo tuân thủ tất cả các biện pháp được yêu cầu để bảo vệ thông tin bí mật bởi những người được ủy quyền, những người cũng chịu trách nhiệm lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của Khách hàng. Công ty chỉ có quyền cung cấp thông tin bí mật về Khách hàng cho các bên thứ ba trong trường hợp có yêu cầu chính thức từ các cơ quan hành chính và/hoặc tư pháp.


Công nghệ bảo mật

xChief sử dụng công nghệ tiên tiến cho các kết nối bảo mật (SSL) để bảo vệ thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi. Công nghệ SSL cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy khỏi sự can thiệp của các bên thứ ba. Chúng tôi không ngừng cải tiến các công nghệ bảo mật của mình để ngăn chặn các hành vi xâm nhập vào hệ thống.

Thông báo pháp lý

Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Chính sách Bảo mật này bằng cách đăng các cập nhật và/hoặc sửa đổi và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng và/hoặc truy cập trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào, điều này tự động cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó. Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi và/hoặc thay đổi và/hoặc cập nhật nào, bạn nên ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài do các bên thứ ba điều hành

Cập nhật gần nhất: 22-08-2017