loader

ตารางเวลาให้บริการตลาดการเทรด

ปริมาณการเทรด ความผันผวน และสภาพคล่องของตราสารทางการเงินขึ้นอยู่กัยู่ กับภูมิศาสตร์ของช่วงการเทรดและปัจจัยเศรษฐกิจ มหภาคในภูมิภาคโดยตรง เมื่อตระหนักว่า เมื่อใดที่ตราสารมีช่วงความผันผวนของอัตราที่กว้างที่สุดและปริมาณการเทรดสูงสุด เป็นไปได้ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดที่เลือกอย่าย่ งมีนัยสํา คัญ

Forex เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการเงินโลก และกิจกรรมของการดํา เนินการเทรดด้วยสกุลเงินเชื่อมโยงกับตารางการเทรดของ ตลาดหลักทรัพย์หย์ ลัก ตารางการเทรดที่แพลตฟอร์มตลาดหลักทรัพย์ถูย์ ถูกกํา หนดตามเวลาท้องถิ่นที่สามารถกํา หนดได้โดยใช้ความ แตกต่างกับเวลา UTC (เวลาสากล) เวลา UTC ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเขตเวลาจะแสดงเวลาที่แตกต่างกับเวลาสากล (UTC)

ตารางการทํา งานของตลาดหลักทรัพย์หย์ ลัก

ชื่อตลาดหลักทรัพย์ เวลาทํา การ เขตเวลา เวลาออมแสง
ตลาดหลักทรัพย์นิย์ นิวซีแลนด์ (เวลลิงตัน) 10:00 - 16:45 UTC +12 UTC +13
ตลาดหลักทรัพย์อย์ อสเตรเลีย (ซิดนีย์)ย์ 10:00 - 16:00 UTC +10 UTC +11
ตลาดหลักทรัพย์โย์ ตเกียว (โตเกียว) 09:00 - 15:00 UTC +9 -
ตลาดแลกเปลี่ยนสิงคโปร์ (สิงคโปร์) 09:00 - 17:00 UTC +8 -
ตลาดหลักทรัพย์เย์ซียงไฮ้ (เซียงไฮ้) 09:30 - 15:00 UTC +8 -
ตลาดแลกเปลี่ยนมอสโคว (มอสโคว) 10:00 - 18:45 UTC +3 -
ตลาดการเงินดูไบ (ดูไบ) 10:00 - 14:00 UTC +4 -
Saudi Stock Exchange (Ar-Riyadh) 11:00 - 15:30 UTC +3 -
ตลาดหลักทรัพย์โย์ จฮันเนสเบิร์ก (โจฮันเนสเบิร์ก) 09:00 - 17:00 UTC +2 -
ตลาดหลักทรัพย์แย์ ฟรงก์เฟิร์ต (แฟรงค์เฟิร์ต) 09:00 - 17:30 UTC +1 UTC +2
การแลกเปลี่ยนสวิส (ซูริค) 09:00 - 17:30 UTC +1 UTC +2
London Stock Exchange (London) 08:00 - 16:30 UTC +0 UTC +1
ตลาดหลักทรัพย์นิย์ นิวยอร์ก (นิวยอร์ก) 09:30 - 16:00 UTC -5 UTC -4
ตลาดหลักทรัพย์โย์ ตรอนโต (โตรอนโต) 09:30 - 16:00 UTC -5 UTC -4
ตลาดหลักทรัพย์ชิย์ ชิคาโก (ชิคาโก) 08:30 - 15:00 UTC -6 UTC -5
ความผันผวนเฉลี่ยของตราสารหลักและคู่สินทรัพย์ใย์นช่วงเวลาของช่วงการเทรดต่าง ๆ

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความผันผวนเฉลี่ย (เป็นจุด) ในคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินข้ามที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในช่วงเวลาของช่วงการเทรดต่าง ๆ ข้อมูลมีความเกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 มี.ค. 2015

คู่สินทรัพย์ เอเชีย ยูโรป-เอเชีย ยุโรป ยุโรป-อเมริกา อเมริกา
AUD/JPY 61 31 74 53 63
AUD/USD 61 36 43 61 48
EUR/GBP 40 27 53 65 49
EUR/JPY 55 37 59 42 44
EUR/USD 49 39 83 100 87
GBP/CHF 66 47 74 56 83
GBP/JPY 84 43 48 89 98
GBP/USD 30 27 115 107 133
NZD/USD 104 51 71 82 78
USD/CAD 18 24 49 62 49
USD/CHF 14 24 94 67 48
USD/JPY 75 29 77 55 67
เอเชีย (00:00-09:00 UTC)

เปิดวันเทรดและสร้างอารมณ์หลักในตลาด ตลาดการเทรดเอเชียใช้เวลาประมาณ 21% ของธุรกรรมสกุลเงินทั้งทั้หมดที่ดํา เนินการ ภายในวันทํา การเทรด ในเรื่องนี้ การเทรดที่มีความเคลื่อนไหวและมีปริมาณมากที่สุดในคู่สินทรัพย์สย์ กุลเงิน USD/JPY, EUR/JPY เช่นเดียวกับเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์และหยวนจีน การเทรดในสกุลเงิน JPY ทํา รายได้ประมาณ 16.5% ของมูลค่า การเทรดรายวันทั้งทั้หมด

ลักษณะเฉพาะ:
 • สภาพคล่องค่อนข้างต่ํา การเทรด "น้อย" บริษัทลงทุนและกองทุนเฮดจ์ฟัจ์ฟันด์มักจะใช้เวลานี้ เพื่อย้าย้ยตลาดให้เข้าใกล้ระดับราคาที่ สํา คัญและอุปสรรคทางเลือก;
 • โดยปกติแล้ว ข่าวสารสถิติของญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะเผยแพร่เมื่อเปิดตลาด ซึ่งส่งแรงกระตุ้นไปยังคู่สกุลเงิน AUD/USD, USD/JPY ต่อไปนี้ และกํา หนดช่วงและทิศทางการเคลื่อนไหวสํา หรับทั้งทั้วัน การเผยแพร่โปรโตคอล CB หรือ แถลงการณ์ของ ผู้นํา ทางการเงินสามารถวางแผนได้เมื่อสิ้นสุดเวลาให้บริการเทรด;
 • ปริมาณธุรกรรมหลักในคู่สกุลเงิน USD/JPY ดํา เนินการโดยนักลงทุนสถาบันที่มีสินทรัพย์เย์ป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ (สถาบันแรก โดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น) ผู้ส่งออกใหญ่ของญี่ปุ่นแปลงรายได้จากดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินเยน;
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์/ข้อเสนอในตลาดหุ้นญี่ปุ่น (เช่น หุ้น พันธบัตร);
 • ส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงเช้า หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์เย์ซี่ยงไฮ้เปิดทํา การ ข่าวจากประเทศจีนจะถูกเผยแพร่ ซึ่งจะสามารถสร้าง กิจกรรมด้านราคาในคู่สกุลเงิน AUD และ JPY;
 • ราคาช่วงเช้าของวัตถุดิบ (เช่น น้ํา มัน ทองแดง ทองคํา แร่เหล็ก) มีบทบาทสํา คัญต่อตลาดหุ้นจีน AUD, NZD และ JPY สามารถ ตอบสนองต่อการเก็งกํา ไรได้;
 • หากมีกิจกรรมการเทรดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคู่สกุลเงินหลักในตลาดอเมริกาก่อนหน้า ตลาดเอเชียจะกลายเป็นช่วงเวลาของการรวมบัญชี ทั่วโลก.
ตลาดการเทรดที่ทับซ้อนกันของตลาดเอเชีย/ยุโรป (7:00-09:00 UTC)

เวลา 07:00 UTC นักเทรดในตลาดชาวยุโรปจะเข้าสู่ตลาดเทรดก่อนเป็นกลุ่มแรก ในตลาดแฟรงก์เฟิร์ต มอสโกว และโจฮันเนส เบิร์ก หลังจากนั้นอีก 2 ชั่วโมง นักเทรดในตลาดเอเชียและยุโรปจะทํา การเทรดร่วมกัน เป็นช่วงตลาดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาก ที่สุด เมื่อนักเทรดกํา หนดคํา สั่งเทรดหลังจากตลาดเอเชียและเตรียมพร้อมสํา หรับการเปิดการเทรดในยุโรป

ตลาดยุโรป (7:00-16:30 UTC)

นี่คือช่วงการเทรดที่ "เพียงพอ" ที่สุดจากมุมมองทางทฤษฎี ความผันผวนที่ค่อนข้างสูง แต่ไม่รุนแรง ในขณะเดียวกันก็สงบลงหลัง เวลา 10:00 UTC และเริ่มมีการเติบโตเชิงเก็งกํา ไรใหม่หลังจากเปิดตลาดอเมริกา

ลักษณะเฉพาะ:
 • แนวโน้มราคาสกุลเงิน EUR, GBP และ CHF เกิดขึ้นในชั่วโมงแรกที่ตลาดเปิด
 • มูลค่าการเทรดหลักเป็นผลมาจากสกุลเงิน EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/JPY และ GBP/JPY
 • ธนาคารในยุโรปทุกแห่ง รวมถึง ECB บริษัทการลงทุน และกองทุนเฮดจ์ฟัจ์ฟันด์ดํา เนินการในตลาดในฐานะผู้เข้าร่วมเทรด
 • ข่าวสถิติที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับยูโรโซนและหมู่เกาะบริเตนใหญ่ (จนถึง 10:00 UTC) ผลการประชุมของธนาคารกลาง ถ้อยคํา แถลง ของเจ้าหน้าที่มีบทบาทสํา คัญ
 • นักลงทุนรายใหญ่ (กลุ่มลงทุนพอร์ตโฟลิโอ) ยุติการปรับโครงสร้างสินทรัพย์รย์ายวันในช่วงตลาดยุโรป หลังจากนั้นพวกเขาแปลง สินทรัพย์ใย์นยุโรปเป็นสินทรัพย์ดย์ อลลาร์สหรัฐก่อนตลาดอเมริกา ทํา ให้ตลาดมีความผันผวนสูง
ตลาดการเทรดที่ทับซ้อนกันของตลาดยุโรป/อเมริกา (13:30-16:30 UTC)

เป็นช่วงเวลาที่คึกคักและผันผวนที่สุด ธุรกรรมจํา นวนมากกว่า 70% ของธุรกรรมทั้งทั้หมดที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดยุโรปให้บริการ และมากกว่า 80% ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างตลาดอเมริกาเปิดให้บริการเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้

ลักษณะเฉพาะ:
 • นักเทรดรายย่อย่ ยจํา นวนหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อทํา กํา ไรอย่าย่ งรวดเร็วจากความผันผวนที่รุนแรงเข้าร่วมตลาด
 • มีขัดแย้งย้อย่าย่ งรุนแรงของผลประโยชน์ของธุรกิจขนาดใหญ่และนักเทรดสถาบันรายบุคคลที่ทํา การเทรดเฉพาะในช่วงเวลานั้น ธนาคารกลางมีส่วนร่วมในการดํา เนินการเทรด มีความพยายามที่จะหยุดแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน
 • ในขณะนี้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เช่น ข่าวการจ้างงาน (NFP), GDP, ยอดค้า ปลีก, ดัชนี CPI, รายงานหุ้นของบริษัท เช่น ข่าว NFP สามารถเปลี่ยนแปลงไดนามิกของราคาได้อย่าย่ งสมบูรณ์ในอีกหนึ่งสัปดาห์ หรืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้า
 • มีการเทรดสินทรัพย์วัย์วัตถุดิบล่วงหน้าในปริมาณมากที่สุด ซึ่งเพิ่มความผันผวนให้กับสกุลเงินหลัก

ตลาดอเมริกัน (13:30-20:00 UTC)

แนวโน้มการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดของอเมริกาเปิดให้บริการ การขัดแย้งย้กันอย่าย่ งรุนแรงในหมู่ นักเก็งกํา ไรในตราสารสกุลเงิน USD อาจดํา เนินไปจนกระทั่งปิดการเทรด โดยเฉพาะในวันศุกร์

ลักษณะเฉพาะ:
 • สภาพคล่องสูงในช่วงเริ่มต้นของตลาดโดยกํา หนดโดยการเผยแพร่สถิติเศรษฐกิจทันทีหลังจากเปิดตลาดหลักทรัพย์นิย์ นิวยอร์ก ข้อมูล ของเศรษฐกิจอเมริกาส่งผลกระทบต่อตราสารสกุลเงินเกือบทั้งทั้หมด และข้อมูลน้ํา มันสํา รองมีอิทธิพลต่อราคาของวัตถุดิบในอนาคต
 • หลังจากการเปิดตลาดหลักทรัพย์แย์ ละตลาดตราสารหนี้ของอเมริกา นักลงทุนต่างชาติจะแปลงสกุลเงิน EUR, JPY, CHF, GBP เป็น USD เพื่อดํา เนินการบนแพลตฟอร์มตลาดหลักทรัพย์ขย์ องอเมริกา
 • ในช่วงเวลานั้น ธนาคารของสหรัฐอเมริการ กํา ลังให้บริการการเคลื่อนย้าย้ยเงินทุนระหว่างสกุลเงินและตลาดหุ้นอย่าย่ งแข็งขัน นั่นคือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสํา หรับแผนการทางการเงินในส่วนของนักเทรดรายใหญ่ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการสะสมของปริมาณที่ระดับ ราคาหลัก
 • ตลาดอเมริกา ได้สร้างมูลค่าการเทรดจํา นวนมาก ไม่เพียงแต่ในสินทรัพย์สย์ กุลเงิน EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY เท่านั้น แต่ยังรวมถึง USD/CAD (แคนาดา), BRL/USD (บราซิล), USD/MXN (เม็กซิโก) เช่นเดียวกับ ในดัชนีเงิน USD น้ํา มัน WTI และฟิวเจอร์ส S&P ปัจจัยทั้งทั้หมดเหล่านี้ โดยรวมแล้วก่อให้เกิดไดนามิกของตลาด
 • เนื่องจากปริมาณการเก็งกํา ไรที่สะสมในช่วงตลาดอเมริกาเปิดให้บริการ หลังการประชุม FOMC และการแถลงข่าวของประธาน FRS ตลาดจึงมีลักษณะเฉพาะ จากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและการก่อตัวของแนวโน้มใหม่ในช่วงกลาง ๆ