loader

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

การฟอกเงินและการแปลงเงินทุนที่ได้มาซึ่งผิดกฎหมายเพื่อให้เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายก โดยกระทำการผ่านผ่านสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทนายหน้า นโยบายต่อต้านการฟอกเงินซึ่งมีเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินที่ได้รับจากกิจกรรมเชิงอาญาเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการภายในของ xChief มาตรการป้องกันการฟอกเงินเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และเป็นไปตามข้อกำหนดสมัยใหม่ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน


เครื่องมือป้องกันการฟอกเงิน

เพื่อหลีกเลี่ยงการปกปิดแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมาย โดยประสงค์ที่จะใช้เป็นทุนตามกฎหมายในการหมุนเวียนเงินอย่างต่อเนื่อง บริษัทไม่เพียงแต่ดำเนินยืนยันเอกสารระบุตัวตนของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับชื่อเสียงทางธุรกิจและความเชื่อมั่นในอดีต ด้วยขั้นตอนการกำกับดูแลข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อจะอัปเดตข้อมูลบริษัทอีกด้วย

ขั้นตอนการระบุตัวตนลูกค้าในระหว่างการฝากและถอนเงินของลูกค้าจะถูกดำเนินการตามเอกสารที่เป็นทางการ นโยบาย KYC (รู้จักตัวตนลูกค้าของคุณ) ของบริษัทไม่เพียงแต่ใช้การตรวจสอบเอกสารเท่านั้น แต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายของลูกค้า ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน

นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ในการระบุตัวตนส่วนบุคคล ช่วยให้บริษัทได้รับข้อมูลที่จำเป็นของลูกค้า และควบคุมการกระทำของลูกในบัญชีการเทรดได้ ด้วยความสามารถของระบบการเก็บบันทึก บริษัทสามารถติดตามธุรกรรมที่ต้องสงสัย ซึ่งทำให้มีข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงินได้ทันที

xChief ไม่เปิดบัญชีเงินฝากและไม่รับหรือถอนเงินในรูปของเงินสด ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด จะดำเนินการผ่านการจ่ายเงินแบบไร้เงินสด ในขณะที่มีการบันทึกเอกสารที่เข้มงวดของธุรกรรมระหว่างธนาคารทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทสามารถระงับการโอนเงินได้ กรณีพบข้อสงสัย ว่ามีการดำเนินการที่ต้องสงสัยทางอาญา ในกรณีเช่นนี้ บริษัทสัญญาว่า จะให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ