loader

ประวัติของ Forex

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่สํา คัญในชีวิตแห่งเศรษฐกิจของประชาคมโลก ไม่แปลกใจเลยที่ Forex มี ประวัติการเติบโตและการพัฒนามากมาย ยิ่งไปกว่านั้น รากเหง้าของการสร้างตลาดสกุลเงิน ต้องย้อย้ นกลับไปในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เมื่อระบบหนึ่งเดียวซึ่งมีชื่อว่า Gold Standard ถูกนํา มาใช้ในเมืองหลวงของฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส

ตามมาตรฐานที่นํา มาใช้ ทองคํา กลายเป็นหน่วยของเงินสดระหว่างประเทศ โลหะภัณฑ์มีค่า จะต้องมีการแปลงให้สอดคล้องกับ ปริมาณของมัน การแลกเปลี่ยนข้ามประเทศกับสกุลเงินของประเทศที่ดํา เนินการตามอัตราคงที่ซึ่งคํา นวณเทียบกับทองคํา ที่เทียบ เท่า

การเผยแพร่ของมาตรฐานทองคํา ทํา ให้ระดับเงินเฟ้อลดลงอย่าย่ งมากและควบคุมการออกสินทรัพย์ทย์ างการเงินที่ไม่รองรับทองคํา สํา รอง มิใช่เรื่องบังเอิญที่ทองคํา ถูกเลือกเป็นสกุลเงินทั่วไป สิ่งนี้ถูกกํา หนดโดยมูลค่าที่สูง การกํา หนดที่ถูกต้องและเป็นไปได้ รวม ไปถึงความสามารถในการหาร เมื่อวันเวลาผ่านไป ทองคํา ถูกแทนที่ด้วยกระดาษที่เปรียบเสมือนเป็นใบรับรอง

Gold Standard มีการเปลี่ยนแปลงที่สํา คัญในช่วงสงครามโลกครั้งรั้ที่ 1 เมื่อประเทศต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในสงคราม ต้องอัดฉีดเงิน ทุนจํา นวนมากเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางสงคราม ทํา ให้ปริมาณทองคํา สํา รองของประเทศที่เกิดสงครามลดลง นี้เองนํา ไปสู่การ ละทิ้ง Gold Standard

หลังจากวิกฤตโลกในช่วงทศวรรษที่ 1930 ทํา ให้เศรษฐกิจของประเทศชั้นชั้ นํา อ่อนแอลงอย่าย่ งมาก ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและ พัฒนาก็เริ่มขึ้น อย่าย่ งไรก็ตาม กระบวนการนี้ถูกหยุดและย้อย้ นกลับไป เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งรั้ที่ 2 ในเวลาถัดมา เฉพาะในปี ค.ศ. 1944 การประชุม Bretton Woods ที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาได้ยุติการแข่งขันอย่าย่ งต่อเนื่องในหลายประเทศ เช่น บริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา การประชุมครั้งรั้นั้น ส่งผลให้มีการนํา หลักการพื้นฐานบางอย่าย่ งมาใช้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบใหม่ สํา หรับการจัดการข้อตกลงทางการเทรด

นอกจากนี้ การประชุม Bretton Woods ได้กํา หนดรูปแบบของเศรษฐกิจโลกดังต่อไปนี้:

  1. เงินดอลลาร์สหรัฐกลายมาเป็นสกุลเงินหลัก สํา หรับข้อยุติระหว่างประเทศ;
  2. ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมกํา หนดสกุลเงินของประเทศของตนเป็นดอลลาร์สหรัฐ;
  3. สกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐถูกกํา หนดให้เป็นทองคํา;
  4. ตอนนั้นเองที่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (IBRD) ซึ่งเป็นที่รู้จัก จนถึงปัจจุบันได้ก่อตั้งตั้ขึ้นและเริ่มกิจกรรมขององค์กร

ตามข้อกํา หนดของ Bretton Woods Conference ที่มีผลบังคับใช้ เงินปอนด์อังกฤษซึ่งจนถึงตอนนั้นมีอํา นาจเหนือกว่า จะต้อง ให้เงินสกุลหลักเป็นดอลลาร์สหรัฐแทน ความจริงดังเช่นการตรึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไว้กับสกุลเงินร่วม ซึ่งมี แนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงอย่าย่ งต่อเนื่อง นํา ไปสู่การพัฒนาวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งรั้ในเศรษฐกิจโลก เห็นได้ชัดเจนว่า ประเทศต่าง ๆ ต้องทิ้งการตรึงอัตราสกุลเงินของประเทศของตนเป็นดอลลาร์สหรัฐ ด้วยวิธีนี้ เมื่อต้นฤดูใบไม้ผลิปี 1973 ในการประชุมระหว่าง ประเทศตามปกติที่จัดขึ้นในจาเมกา ได้มีการประกาศอย่าย่ งเป็นทางการว่าการตรึงสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกยกเลิก อย่าย่ งไร ก็ตาม ยังไม่มีการตัดสินใจในขณะนั้น เพียง 3 ปีต่อมา อีกครั้งรั้ในประเทศจาเมกา มีการแก้ไขที่สํา คัญในกฎบัตร IMF และมีการ กํา หนดรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของตลาด Forex การเปลี่ยนแปลงหลักที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกอัตราสกุลเงิน คงที่บังคับ แนวคิดของอัตราลอยตัวและอัตราผสมถูกนํา มาใช้ ความผันผวนของอัตราสกุลเงินของประเทศกลายเป็นอิสระและขึ้นอยู่ กับปัจจัยธรรมชาติ ประเทศส่วนใหญ่ยกเลิกการจํา กัดสกุลเงิน และมีการแนะนํา การเปลี่ยนจากการชํา ระด้วยเงินสดเป็นการโอนเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าย่ งค่อยเป็นค่อยไป เป็นต้น

ในขณะที่ตลาด Forex พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ก็ปรากฏตัวขึ้น พวกเขาติดตามความผันผวนเพียงเล็กน้อยของสกุล เงินประเทศ พลวัตการเติบโต (หรือลดลง) ข้อสังเกตเหล่านั้นได้กํา หนดช่วงเวลาที่ดีที่สุดสํา หรับการขาย (ซื้อ) ของสกุลเงินหนึ่ง ๆ อย่าย่ งแท้จริง และให้สิทธิ์และโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทํา กํา ไรแก่ผู้เข้าร่วมในตลาดโลกทั้งทั้หมด นอกจากนี้ ตลาด Forex ยัง ทํา ให้สกุลเงินเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิย์ สินของประเทศด้วยความแม่นยํา สูงสุด ตัวอย่าย่ งเช่น เมื่อ เศรษฐกิจเติบโต อัตราของสกุลเงินของประเทศก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน และในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ํา สกุลเงินของมันก็จะตกลง

ตลาด Forex มาถึงประเทศรัสเซียเมื่อต้นทศวรรษ 1990 ในระหว่างการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเสรี ธนาคารเชิงรุกส่วน ใหญ่เข้าใจหลักการของการทํา กํา ไรจากการดํา เนินการตลาด Forex ได้อย่าย่ งรวดเร็ว พวกเขาตระหนักว่า ตนเองสามารถได้รับผล กํา ไรมหาศาลจากการศึกษาพลวัตของตลาดสกุลเงินอย่าย่ งรอบคอบ จํา นวนผู้ที่ต้องการร่ํา รวยจากตลาด Forex นั้นมีแต่จะเพิ่มมาก ขึ้นทุก ๆ ปี